Lukk
Search
Søk
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Feature
Uncategorized
{ "homeurl": "https://oksvgs.no/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "https://oksvgs.no/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }

Ordensreglement for OKS Videregående skole

Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: Lov om frittståande skolar (friskoleloven) § 3-9

Ordensreglementet tar utgangspunkt i Forskrift om ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler vedtatt av Fylkestinget i Akershus 6. mai 2010, sist oppdatert av fylkesrådmannen 2. oktober 2017. Reglementet er tilpasset vår skoletype og friskoleloven.

 

§ 1. FORMÅL

Reglementet skal bidra til at skolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø.

 

§ 2. VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for elever på Grunnskolen Oslo Kristne Senter, avdeling videregående skole.

Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen.

 

§ 3. RETTIGHETER

Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med friskoleloven med forskrifter og gjeldende styringsdokumenter.

Opplæringsloven § 9 A-2 gir elevene rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter friskoleloven med forskrifter.

Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.

 

§ 4. ORDEN OG ATFERD

Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig.

Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte.

Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. forskrift til friskoleloven § 3-5 Ordensreglement OKS videregående skole

Nærmere regler om orden:

1. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen.

2. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes.

3. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig.

4. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen.

5. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår.

Nærmere regler om atferd:

1. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre

2. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd.

3. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk.

4. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig.

5. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren.

6. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi.

7. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen.

8. Bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt er ikke tillatt. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder i undervisningen, på skolens område i skoletiden og når skolen har ansvar for elevene.

9. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor.

10. Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillatt å bruke noen form for tobakk i skoletiden, jf. tobakksskadeloven § 27.

 

§ 5. TILSTEDEVÆRELSE

1. Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.

2. Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet.

3. En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette.

4. Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til friskoleloven § 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak.

5. Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til friskoleloven § 3-46.

 

§ 6. BRUK AV IKT-RESSURSER

For bruk av IKT-ressurser gjelder eget IKT-reglement ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter, avdeling videregående skole.

 

§ 7. FUSK

Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder:

• bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon

• å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett

Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til friskoleloven § 3-35 og forskrift til opplæringsloven § 3-65

 

§ 8. BRUDD PÅ REGLEMENTET

1. Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år.

2. Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet:

• påtale eller anmerkning fra skolens ansatte

• begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter

• bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten

• bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

3. Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes:

• bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse, jf. Friskoleloven §3-10

• midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse

• midlertidig eller permanent bytte av skole etter vedtak i fylkeskommunen dersom hensynet til andre elever tilsier det

• bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf. friskoleloven § 3-10.

• tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven § 4A-9

4. Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak.

Ordensreglement OKS videregående skole

 

§ 9.  SAKSBEHANDLING VED REFSINGSTILTAK

Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. friskoleloven § 3-9. Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. friskoleloven § 3-10.

Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i § 8, punkt 3, skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til blant annet dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf. forvaltningsloven § 42.

 

§ 10. ERSTATNING MV.

Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler.

 

§ 11. ANMELDELSE AV STRAFFBARE FORHOLD

Skolen v/rektor kan anmelde straffbare forhold til politiet.

Vedtatt av skolestyret 23.1.2018